Veri Analizi

Biyoistatistik Nedir? Ne İşe Yarar?

Biyoistatistik Nedir? Ne İşe Yarar?

Biyoistatistik, sağlık ve biyoloji alanlarında istatistiksek teknik ve analizlerin kullanımını içeren bir alandır. Biyolojik veriler toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve sonuç çıkarılmasında istatistik yöntemlerinin uygulanmasını içermektedir. Bununla amaçlanan, sağlık ve biyoloji alanda elde edilen verilerden güvenilir ve anlamlı sonuçlar çıkarılabilmesidir.

Genetik, epidemiyoloji, klinik araştırmalar, biyoinformatik gibi alanlarda kullanılan biyoistatistik, araştırmanın tasarlanma aşamasından sonuç aşamasına kadar oldukça geniş bir aralıkta uygulanmaya uygundur. Bu alanda uzmanlaşmış kişiler bu teknikle sağlık sorunları veya karmaşık biyolojik detayları değerlendirmekte ve sonuçlandırmaktadır.

ÖzellikAçıklama
Tanım
Tıp, sağlık ve biyolojide veri analizi için istatistik kullanımı.
Amaç
Araştırma, özetleme ve karar vermeyi desteklemek.
Yöntemler
Tanımlayıcı, tüketim, regresyon, yaşam analizi.
Uygulamalar
Araştırmalar, salgınlar, halk sağlığı, genetik.
Kavram
Değişken, veri tipi, dağılım, hipotez, p değeri.

biyoistatistik analizi yaptirma

Biyoistatistik Ne İşe Yarar?

 • Sağlık bilimleri ve biyoloji alanlarında elde edilmiş olan verilerin analiz edilmesinde kullanılmaktadır. Söz konusu veriler büyük ya da karışık olabilmektedir bu yüzden verilerin hem anlaşılması hem de yorumlanmasında önemli bir işleve sahiptir.
 • Belirli hipotezlerin araştırmacılar tarafından test edilmesini sağlar.
 • Yapılacak araştırmaların tasarım aşamasının düzenli olmasını sağlar. Araştırma tasarımı ile kastedilen, verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler, örnekleme stratejileri ve analiz aşamasıdır. Araştırma tasarımı daha güvenilir ve anlamlı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.
 • Biyoistatistiksek analizleri kullanarak araştırmacılar topladıkları verilerden aldıkları sonuçları çok daha sağlıklı bir biçimde yorumlayabilmektedir.
 • Özellikle klinik uygulamalar ve sağlık politikaları alanlarında alınacak kararlar için katkı sağlayabilir. Kaynakların kullanımı, sağlık hizmetlerine yönelik planlamalar gibi konular için önemlidir.,

Biyoistatistik Analizi Nedir?

Biyoistatistik analizi, toplanan verilerin anlamlı hale getirilmesi ve yorumlanması amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Verilerin anlamlandırılması aşamasında grafikler ve tablolar, oranlar, sayılar kullanılmaktadır.

Biyoistatistik Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Biyoistatistik analiz yöntemlerinden sıklıkla kullanılanlar şunlardır:

 • Tanımlayıcı İstatistik: Veri setinin tanımlanması ve özetlenmesi için kullanılır. Örneğin medyan, standart sapma vb.
 • Regresyon Analizi: Bir ve daha çok değişkenin bağımlı bir değişkene etkisi için kullanılır. Çoklu, doğrusal ve lojistik regresyon gibi alt başlıklara sahiptir.
 • Faktör Analizi: Karşılıklı ve birbiri ile ilişki içinde bulunan değişkenler arasında bulunan yapının anlaşılması ve veri setinde yer alan desenlerin tanımlanması için kullanılmaktadır.
 • Ölçek geliştirme: Yeni ölçekler geliştirilmesi ve kullanılmakta olan mevcut ölçeklerin de doğrulanması amacıyla kullanılır. Bu teknikler ölçeklerin geçerlik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.
 • Biyoniformatik Analizler: Biyolojik ve genetik verilerin analizinde kullanılmaktadır. Protein yapılarının analizi ya da DNA dizimlerinin analizi vb. işlemler için kullanılır.

Biyoistatistik Analizi Nasıl Yapılır?

Biyoistatistik analiz yapılırken genel olarak şu adımlar takip edilir:

 1. İlk olarak araştırma tasarımı belirlenir. Bu araştırmanın veri toplama tekniklerine, amacına ve değişkenlerin ölçümüne dayanmaktadır. Deneysel çalışmalar ve klinik deneyler gibi farklı tasarımlar tercih edilebilir.
 2. Yapılacak araştırmanın içeriğine uygun olarak veri toplama yöntemleri kullanılır. Laboratuvarda deneyler yapılması ya da tıbbi kayıt incelemesi gibi uygulamalar içerebilir.
 3. Elde edilen verilerin doğruluğu kontrol edilir. Tutarsız, eksik ya da hatalı veriler saptanarak gerekli durumlarda düzeltilir.
 4. Veriler analiz edilir. Analiz aşamasında gereksinime bağlı olarak farklı biyoistatistiksel analiz teknikleri tercih edilebilir.
 5. Elde edilen verilerden yapılan çıkarımlar ve bulgular yorumlanır. Yorumlama araştırmanın hipotezlerine ve araştırma amacına uygun olarak yorumlanır. İstatistiksel açıdan anlamlılık düzeyi saptanır ve sonuçlar epidemiyolojik/klinik açıdan değerlendirilir.
 6. Yorumlar ve yapılan analize ait sonuçlar bir rapor haline getirilir ve süreç bu raporda (ya da bir akademik yayında) bütün detayları ile açıklanır. Elde edilen sonuçların literatüre katkı sağlaması beklenir.

Keşfedin: SPSS Veri Analizi

Biyoistatistik Regresyon Analizi Nedir?

Biyoistatistik regresyon analizi, bir ve daha fazla bağımsız değişkenin bağımlı bir değişkene etkisinin incelenmesinde kullanılmaktadır. Bu yöntem araştırmacılara ait veri setlerinin ilişkilerinin anlamlandırılması bakımından önemlidir. Regresyon analizi, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni ne ölçüde değiştirdiğini açıklamak için kullanılmaktadır.

Keşfedin: Veri Analizi Nedir

Biyoistatistik Varyans Analizi Nedir?

Örneklem grupları ikiden fazla ise biyoistatistik varyans analizi kullanılmaktadır. Bu analiz var olan gruplar arasındaki doğruluk düzeyinin test edilmesi için kullanılmakta olup bir ve daha çok bağımsız değişkenin gruplar üzerinde etki oluşturma durumunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Varyans analizi genel itibarıyla gruplar arasındaki farkların tespit edilmesinde kullanılmakta olan bir hipotez testi olarak ifade edilebilir.

Gerçekleştirilen analiz grupların ortalama değerlerine sahip varyansın toplam varyansa göre anlamlı biçimde açıklanma durumunu ele almaktadır. Biyoistatistik alanında varyans analizi, farklı çalışma alanlarında geniş bir alanda kullanılabilmektedir. Bu analiz tekniği grupların arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmakta ve verilerin önemli ilişkilerini yorumlayıp anlama olanağı sunmaktadır.

İstatistik Ve Biyoistatistik Arasında Fark Var Mı?

İstatistik ve biyoistatistik arasında fark vardır. İstatistik; verilerin toplanması ve analiz edilip yorumlanması ile ilgili bir disiplindir. Bütün bilim alanlarında veri analizleri ve yorumlamalar için kullanılmaktadır. Biyoistatistik ise tıp, biyoloji, sağlık bilimleri gibi alanlarda istatistik tekniklerinin kullanılmasını içeren bir alt dal olarak düşünülebilir.

İstatistiksel süreçlerde farklı türlerde veriler ele alınabilmektedir ancak biyoistatistik verileri biyoloji ve sağlık alanında yoğunlaşmıştır. Biyoistatistik alanında yapılan analizlerde istatiksel analizlerden farklı olarak klinik deneyler için örneklem büyüklüğüne yönelik hesaplamalar ya da sağlık sonuçlarının analiz edilmesi gibi uygulamalar söz konusudur.

Faydalanılan Kaynak: https://akademikservis.com/biyoistatistik-nedir/

Bir yorum bırakın