Veri Analizi

Meta-Analiz Nedir ve Nasıl Yapılır?

meta-analiz-nedir

Meta-analiz nedir? Belirli bir konu üzerinde yürütülen çok sayıda bağımsız çalışmanın sonuçlarını, istatistiksel analizleri ve araştırma sonuçlarını yeniden düşünmeyi birleştirme yöntemidir. Bugün herhangi bir alanda, herhangi bir konuda birbirinden bağımsız olarak yapılmış ve farklı sonuçlar veren birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. Tüm bu kaynakları incelemek, bulgularını analiz etmek, bulgu ve önerilerini dikkate almak çok zorlaşır. Bu nedenle bu bilgileri tek çatı altında toplamak, yeniden analiz sürecinden geçmek, yeni yorumlar ve çözümler üretmek gerekiyor. Bu gereksinimleri karşılamak için araştırma sonuçlarını tek bir araştırma yapısı içinde özetleme yöntemine “meta-analiz” denir. Araştırma sonuçlarını birleştirmek için nicel yöntemler ilk olarak 1930’ların başında tanımlandı ve 1970’lerde özellikle sağlık sektöründe bunlara olan ilgi arttı.

Alandaki araştırma miktarı arttıkça araştırmalarda kullanılan yöntemler de çeşitlilik göstermektedir. Meta-analiz, literatür inceleme yöntemlerine yeni bir bakış açısı getirir; Bir konudaki çeşitli araştırma sonuçlarının bütünleşik, sistematik ve nesnel bir yaklaşımla sentezini sağlar.

Meta-analiz nedir? Bir konudaki araştırma sonuçlarını istatistiksel yöntemlerle birleştiren ve genel bir sonuca ulaşmayı amaçlayan araştırmadır. Meta-analiz verilerin bir araya toplandığı bir çalışması değildir. Meta-analiz, verileri birleştirmez ve verilere ulaşmadan sadece istatistiksel çıkarımlar yardımıyla genel bir sonuca ulaşmaya çalışır. Meta-analizin amacı, önceki araştırmaları sistematik ve nesnel olarak değerlendirmek ve özetlemektir. Meta-analiz, sistematik bir inceleme olarak da adlandırılabilir. Özelliği, nicel yöntemler kullanması ve yalnızca yargılara dayanmaması gerçeğinde yatmaktadır. Bu onu klasik literatür taramasından ayırır. Meta-analiz, araştırma sonuçlarının etki açısından ifade edilmesini gerektirir. Basit bir ifadeyle, bir konudaki farklı araştırma sonuçları ortak bir ölçüye dönüştürülerek standartlaştırılır ve istatistiksel sonuçlar çalışmanın özellikleri ile birlikte özetlenir. Amaç, deney gruplarında kullanılan yöntemin genel etkisini hesaplamak ve çalışmanın temel özelliklerinin bu etki düzeyine etkisini incelemektir.

Tıpta ve sosyal bilimlerde mevcut araştırma sonuçlarının miktarı göz önüne alındığında, politika yapıcılar, araştırmacılar ve uygulayıcılar artık tek bir çalışmanın sonuçlarının genelleştirilmesinden ve kullanılmasından kaçınarak bilgileri düzenlemeye ihtiyaç duyuyorlar. Meta-analiz, sistematik sentezdeki son ve en ileri adımdır. Araştırma sorusuna uygun olarak hazırlanan kodlama protokolü dikkate alınarak mevcut tüm çalışmalar analize dahil edilir. Birincil çalışmaların sonuçları istatistiksel olarak sentezlenir ve en düşük güven aralığına ulaşılır.

Bir yorum bırakın