Veri Analizi

Nicel Veri Analizi

Qualitative Data Analysis

Nicel veri analizi akademik çalışmalarda en yaygın kullanılan analiz türüdür. Araştırma sürecinin en önemli adımlarından biri olduğu için bilinmesi gerekir. Yapılan araştırmalarda toplanan verilerin analizinde hata yapmak, araştırmanın planladığı hedeflere ulaşmayı engelleyecektir. Bunun için nicel veri analizini araştırmacıların bilmesi ve hata yapmadan uygulamaları gereken bir analiz yöntemidir.

Nicel veri analizi hızla gelişen teknoloji ile önemli gelişmeler göstermiştir. Bilgisayarların ve istatistiksel paket programların kullanımının hızla yaygınlaşması araştırmacıların veri analizi sorunlarını azaltmıştır. Ancak hızla gelişen ve veri analizi süreçlerini hızlandıran bu istatistiksel paket programının kullanımının temel istatistik ve araştırma teknikleri hakkında bilgi gerektirdiği unutulmamalıdır. Paket programlarının çalışmasının kullanıcının komutlarına bağlı olduğu göz ardı edilmemelidir. Toplanan veriler uygun istatistiksel tekniklerle analiz edilmezse ve analiz sonuçları doğru yorumlanmazsa araştırmanın bilimselliğinin sorgulanacağı açıktır.

Bilimsel araştırmalar; kullanılan veri toplama ve analiz teknikleri; değişkenlerin kontrol edilebildiği derece; veri kaynakları çevre, düzey ve zamana göre gruplandırılabilir. Bilimsel araştırmalar nicel ve nitel araştırmalar olarak ikiye ayrılır. Nicel araştırma nedir? Nicel araştırmayı, gerçekliği araştırmacıdan bağımsız olarak gören ve dış gerçekliğin nesnel olarak gözlemlenebileceğini, ölçülebileceğini ve analiz edilebileceğine inanan pozitivist görüş tanımlamaktadır. En basit anlamda nicel veri analizi, nicel verilerin toplanması ve analizini içeren bir çalışmadır.

Sayma veya ölçme ile elde edilen sayısal değerler nicel verilerdir. Araştırmanın türüne göre nicel veri analizinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Araştırma ile doğru sonuçlara ulaşmak için kullanılacak nicel veri analizi yöntemleri iyi seçilmelidir. Yapılan araştırmanın özelliklerine ve toplanan verilere göre nicel analiz yöntemi seçilir. İstatistiksel analiz, çalışmadan elde edilen sayısal değerlere dayanarak yapılmalıdır. Araştırma soruları veya hipotezler, çalışmadaki bağımlı ve bağımsız değişkenlerin sayısına ve düzeyine, toplanan verilerin ölçüm düzeyine, gözlem sayısına ve bağımlı değişken ölçümlerin dağılım modeline bağlıdır.

Bir yorum bırakın