Akademik Hayat Tez Hazırlama

Hipotez Nedir? Hipotez Oluşturma ve Örnekleri

hipotez nedir

Hipotez, akademik bir metinde oluşacak durumlar, davranış biçimleri ve olaylara ilişkin varsayımları ifade etmektedir. Araştırma problemlerinde yer alan değişkenlerin arasındaki yargı ve beklentileri açıklamakta kullanılmaktadır. Hipotez oluşturulurken aynı alanda ve konuda daha önce yapılmış çalışmalar dikkate alınmaktadır.

Hipotez cümlelerinin net ve anlaşılır olması gerekmektedir. Karmaşık ve uzun cümle yapıları yerine basit ve net ifadelerle hipotez oluşturulması önemlidir. Aynı zamanda araştırma içeriğinde ampirik tekniklerle kanıtlanabilecek olasılıkları da içermeli yani kanıtlanabilmelidir.

Hipotez Nasıl Oluşturulur?

Hipotez cümlesi oluşturma, bilimsel yöntemin bir aşaması olarak araştırma süreçlerinin yönlendirilmesinde kullanılmakta olup bu hipotezler oluşturulurken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır:

hipotez olusturma

 • Hipotez oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, hipotezlerin araştırılması planlanan konuya odaklı olup olmamasıdır.
 • Hipotez bağımlı ve bağımsız değişkenleri içermelidir.
 • Deneylerle sınanabilir olmalıdır.
 • Ahlaki ve etik kurallara uygun olmalıdır.
 • Deney tekniği hipoteze uygun olarak tercih edilmelidir.
 • Deney sonuçlarının hipotezleri desteklemediği sonuçlar alındığında bu durumun opsiyonel olarak izah edilmesi gerekir.

Hipotez Örnekleri

Aşağıda farklı alanlarda bazı basit hipotez örnekleri yer almaktadır:

 • Farklı gübrelerin kullanımı bitkilerin büyüme hızı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
 • Düzenli yapılan meditasyon uygulamaları stres altındaki bireylerin stres düzeylerinin azaltılmasında olumlu etki yaratmaktadır.
 • Kalp hastalığı riski düzenli spor faaliyetleri ile azaltılabilmektedir.
 • İklim değişiklikler orman yangını olasılığını doğrudan etkilemektedir.
 • Cinsiyet eşitsizliği, toplumun eğitim seviyesinin artması ile azalmaktadır.

Hipotez Cümlesi Örneği

Hipotez cümleleri araştırma yapılacak alana göre değişebilmektedir. Örneğin sosyal bilimler alanında şöyle bir hipotez cümlesi kurulabilir:

“Eğitim alanında sosyal değerlerin verilmesi, yetişkinlik dönemlerinde öğrencilerin bu değerlere bakış açısını ve davranış biçimlerini olumlu yönde etkileyecektir.”

Bu hipotezi test etmek isteyen araştırmacı, öğrencilere demokrasi eğitimi verilmesi ile elde edilen sonuçlarla hipotezini destekleyebilir yahut çürütebilir.

Araştırma Hipotezi Nedir?

Araştırma hipotezi, bir araştırma kapsamında denenmek üzere öne sürülmüş bir önermedir. Önerme araştırmacı tarafından üzerinde çalışılacak konunun temelini inşa etmektedir ve araştırma amacını, beklenen sonuçları ve kapsamı belirtmektedir. Araştırma hipotezi, bilimsel olarak gerçekleştirilen bir araştırmanın başlangıcında oluşturulmakta ve deney tasarımının bir parçası olarak test edilmektedir.

Araştırma Hipotezi Örnekleri

Aşağıda farklı alanlarda kullanılabilecek araştırma hipotezi örnekleri bulunmaktadır:

 • Öğrenciler interaktif olanaklarla daha yüksek düzeyde öğrenme becerisi geliştirebilmektedir.
 • Bir toplumda sosyal sorumluluk bilincinin artması durumunda toplumsal sosyal bağlar güçlenir.
 • Esnek çalışma saatleri çalışanlarda iş tatmini ve memnuniyeti üzerinde doğrudan etki yaratmaktadır.
 • Bir bölgede biyolojik çeşitliliğin artması, o bölgede çevresel koruma uygulamaları ile mümkündür.

Keşfedin: Tez Formu

Sıfır Hipotezi Nedir?

Sıfır hipotezi araştırma sürecinde kullanılan bir terim olup genel olarak H0 ile ifade edilmektedir. bu hipotez türü araştırmacının değişkenleri arasında bir fark bulunmadığını, belli bir ilişki ya da etkinin olmadığını belirttiği hipotez türüdür. Sıfır hipotezi kısaca, araştırmacı tarafından gözlemlenen etki ve ilişkinin açıklanması için başlangıçta öne sürülen ifadenin aksidir.

Genel olarak sıfır hipotezi ile araştırmacı tarafından ortaya konan varsayımın test edilmesi ve veri analiziyle elde edilen bulguların istatistiksel anlamlılık düzeyinin tespiti amaçlanmaktadır. Veri analizinde sıfır hipotezi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunması durumunda bu hipotez araştırmacı tarafından reddedilir ve alternatif hipotez kabul edilir.

İlginizi Çekebilir: Standart Sapma Formülü

Hipotez Cümlesi Nasıl Olur?

Bir hipotez cümlesi yalnızca bir tahmin değildir ve mevcut bilgi-teoriler çerçevesinde oluşturulmalıdır. Buna ek olarak test edilebilir olmalıdır. Bilimsel teknikler kullanılarak bir hipotez çürütülebilmeyi ya da desteklenebilmelidir.

Hipotez Eş Anlamlısı

Hipotez kelimesi, genel olarak “varsayım” kelimesi ile eş anlamlı biçimde kullanılmaktadır. Aynı şekilde “teori, tez, iddia” kelimeleri de hipotez yerine kullanılabilmektedir ancak bu kelimelerin hiçbiri tam olarak hipotez kelimesini karşılamamaktadır. Hipotez, bilimsel araştırmalarda test edilebilen önerme biçiminde kullanılırken diğer terimler bir düşüncenin ifade edilmesi ya da bir iddiada bulunma durumlarında kullanılmaktadır.

Keşfedin: Ücretsiz Turnitin

Bir yorum bırakın