Veri Analizi

Her Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Öğrencisinin Bilmesi Gereken Nicel Araştırmanın Özellikleri

her-sosyal-bilimler-yuksek-lisans-ogrencisinin-bilmesi-gereken-nicel-arastirmanin-ozellikleri

Nicel araştırma, sosyal bir problemin sayıya dayalı bir yaklaşım kullanılarak incelenmesi olarak tanımlanabilir. Araştırmacılar, katılımcılardan kendi cevaplarını oluşturmalarını isteyerek nitel verileri toplamak için anket araçlarını veya anketleri kullanabilir. Bu durumda, soruların çoğu açık uçlu olacak ve katılımcılar, seçimleri için gerekçeler sunma veya fikirlerini desteklemek için ek bilgiler sağlama fırsatı bulacaktır. Öğrenciler, varsayımlar konusunda uzman bilgisine, araştırma tasarımı bilgisine, ölçüm ve veri analizini yöntemleri bilgisine, ölçüm seviyeleri bilgisine ve veri yorumlama bilgisine sahip olmalıdır. Üstelik, lisansüstü öğrenciler araştırmalarında bu bilgi alanını  uygulanabilir bir şekilde uyumlu hale getirmeli veya harmanlamalıdır.

Nicel araştırmada varsayımlar esas olarak verilerin özelliklerine atıfta bulunur. Araştırmanın dayandığı sosyal teoriden başka varsayımlar da çıkarılabilir. Veri toplamadan önce öğrenci, araştırma sorusunu cevaplamak için kullanılacak verilerin varsayımları konusunda net olmalıdır. Öğrencinin verilerin normal bir şekilde dağıtılıp dağıtılmadığını belirlemesi önemlidir. Bu, bir hipotez test ediliyorsa test seçimine yardımcı olacaktır. Bu nedenle değişkenler arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını belirlemek için çoklu korelasyon gibi parametrik bir test seçebilir. Alternatif olarak iki veya ikiden fazla grup veya bağımsız olarak seçilen numune arasındaki ortalamalardaki farklılıkları ölçmek için t testi veya varyans analizi kullanılabilir. Veriler normal olarak dağıtılmamışsa, ki kare ilişki testleri ve Mann Whitney fark testi gibi eşdeğer parametrik olmayan testler seçilecektir. Öğrenciler her bir testin varsayımlarını açıklayabilmeli ve okuyuculara bu varsayımların karşılandığını gösterebilmelidir. Çalışmanın amacına göre; iyi öğrenci, normallik, rastgelelik, varyans eşitliği, doğrusallık ve bağımsızlık gibi varsayımlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Teorilerin korelasyon, nedensellik ve davranışın etkileri hakkında bir dizi varsayımı vardır. Bilgili öğrenciler, bunların her birinin çalışmaları ile ilgisini gösterebilmelidir. Öğrenci araştırmacı, verilerin korelasyonun veya nedenselliğin belirlenmesini sağlayıp sağlamadığını bilmelidir. Sonuç olarak, nicel araştırmanın temel bir epistemolojik özelliği olan teori seçimi, öğrencinin teori ve hipotezler arasında mükemmel bir uyum göstermesini gerektirecektir. Diğer bir deyişle, öğrenci teorik varsayımların test edilecek hipotezlerin seçimini etkilemesi gerektiğini bilir.

Yüksek lisans öğrencilerinin nicel araştırma tasarımları ve uygulamaları konusunda ileri düzeyde bilgiye sahip olmaları beklenmektedir. Araştırma tasarımını, veri toplama ve analizi için mantıksal olarak sıralanmış bir dizi adım veya prosedür olarak tanımlayabilmelidirler. Öğrenci, araştırma tasarımının çalışmayı yürütürken kullanılan yöntemler ve malzemeler olduğunu ve ustaca veya uygun şekilde uygulandığında mükemmel sonuçlar verdiğinde bir plana benzer olduğunu açıklamalıdır. Öğrenciler için en sık seçilen tasarımların tanımlayıcı, anket, korelasyon temelli ve yarı deneysel olduğu açık olmalıdır. Farklılıklarını anlamak kolay olmalı. Örneğin; nüfus sayımı gibi tanımlayıcı tasarımlar; nüfusun demografik özelliklerini tanımlamayı amaçlamaktadır. Araştırmacıların, belirli bir dönemde meydana gelen bir popülasyondaki demografik değişim miktarını değerlendirmelerini sağlar.

Öte yandan, lisansüstü öğrenciler, anketlerin belirli bir zamanda nüfusun bir kesitinin perspektiflerini ve algılarını yakaladığını bilmelidir. Anketler, bir kişinin, grubun veya nesnenin fotoğrafını çeken bir fotoğrafçıya benzer. Korelasyon temelli bir çalışmayı seçerken, bilgili yüksek lisans öğrencisi araştırmacılar, ilgilenilen iki değişken arasındaki ilişkiyi ölçmeyi hedeflemeli, yarı deneysel çalışmalarda ise amacın nedensellik kanıtı bulmak olduğunun farkında olmalıdırlar. Sosyal bilimlerde kohort, retrospektif ve boylamsal tasarımlar kullanılabilirken, çalışkan öğrenciler, tanımlayıcı, anket veya korelasyon tabanlı tasarımlardan daha az popüler olduklarını bileceklerdir. Daha önce belirtildiği gibi, yüksek lisans öğrencisi teorik veya kavramsal çerçeve ile tasarım arasındaki bağı ve aralarındaki uyumu göstermenin önemini kavramalıdır.

Nicel araştırma öğrencisinin sahip olması gereken en önemli parçalardan veya bilgilerden biri, değişkenlerin ölçümünü ve veri analizi süreçlerini entegre etmenin en iyi yoludur. Bu, sosyal araştırmaların sonuçları veya bulguları üzerinde önemli etkisi olan kritik bir adımdır. Örneğin, bir öğrenci, Pearson  moment korelasyonu veya çoklu regresyon testlerini gerçekleştirmek için aralık veya oran ölçümünün uygun olduğunu bilmelidir. Alternatif olarak, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin nominal veya kategorik ölçümlerinin, sıfır hipotezinin reddedilmesi gerektiğini kanıtlamak için Pearson ürün moment katsayısı ile aynı miktarda güce sahip olmayan ki kare testlerinin seçimine yol açması gerektiğini bilmelidir. İyi eğitimli bir yüksek lisans öğrencisi, keşifsel bir çalışmanın yürütülmesinde beş yüzün üzerinde büyük bir örneklemin seçilebileceğini bilecektir. Araştırmacının niyeti, bir toplumdaki bir sorunun yaygınlığını veya sıklığını anlamaksa, öğrenci, hipotezlerin test edilmemesi durumunda veya test edilmeyecekse, ölçüm seviyeleri üzerinde kafa yormanın çok az mantıklı olacağını bilecektir.

Lisansüstü öğrencilerin dört ölçüm seviyesi hakkında olağanüstü bilgiye sahip olmaları gereklidir: nominal, sıralı, aralık ve oran. Nominal ölçümlerin cinsiyet, medeni durum veya etnik kökenle ilgili kategorik verileri yakaladığını, sıralı veriler ise sporcuların bir yarıştaki konumu veya hastaların bir sağlık sağlayıcısından aldıkları bakımı ne ölçüde derecelendirdiği gibi olayların sıralaması veya derecelendirilmesi hakkında bilgi topladığını bilmelidirler. Örneğin bir iyi bilgilendirilmiş yüksek lisans öğrencisi, ilgi, memnuniyet ve tutum gibi fenomenleri sıralı yöntemlerle ölçmenin en iyi yolunu bulmayı kolay bulacaktır. İyi bilgilendirilmiş bir öğrenci, sosyal bilimlerde aralık ölçümlerini tanımlamanın o kadar kolay olmadığını ve  aralık ölçümlerini açıklamak için kullanılan en sık alıntılanan örneklerden biri olduğunu bilecektir. Bilgili yüksek lisans öğrencisi, birçok istatistikçinin, sıralı ölçülerden üstün olmasına rağmen, aralık ölçümlerinin bir miktarın yokluğunu göstermediğini iddia ettiğini bilecektir. İyi bilgilendirilmiş bir öğrenci, sıfır santigrat derecenin sıcaklığın olmadığı anlamına gelmediğini bilir.

Buna ek olarak, yüksek lisans öğrencisi, sıfırın söz konusu değişkenin tamamen yokluğu anlamına gelmesi nedeniyle oran ölçülerinin neden ölçüm hiyerarşisinin en üstünde olduğunu gerekçelendirebilmelidir. Oran ölçülerinin örnekleri para, araçlar, kitaplar veya evlerdir. Bilgili öğrenci başka bir avantajı açıklayabilmelidir, yani oran ölçüleri sayma ve karşılaştırmayı mümkün kılar, örneğin yüz doları olan biri elli dolarla diğerinin iki katı olduğunu iddia edebilir. Veriler çalışmanın doğası ve amacı için uygun değilse, ölçüm seviyelerinin anlaşılmaması felaket olabilir. Bu şartlar altında öğrenci, çalışmasını yeniden değerlendirmeye ve gerektiği gibi değişiklikler yapmaya zorlanabilir. Parametrik testleri gerçekleştirmek için tasarlanmış bir çalışmanın yalnızca nominal ve sıralı verileri toplaması, öğrencinin zamana ve enerjiye yaptığı yatırım için büyük sorun olur.

Son olarak, yüksek lisans öğrencisi veri yorumlamada yetkin olmalıdır. Hipotez testinin kurallarının mükemmel bir şekilde anlaşılması, başarılı bir tezin üretilmesi yolunda uzun bir yol kat edecektir. Olasılık ve alfa değerleri arasındaki ilişki, hata türleri ve veri sunumu gibi konular hakkında bilgi, analiz edilen verilerin analizi ve yorumlanması için kritiktir. Lisansüstü öğrenciler sonuçlarını, olasılık değeri sıfır beş noktasının alfa değerini aştığında, sıfır hipotezinin muhafaza edilmesi veya reddedilmemesi ilkesine dayanarak tutarlı bir şekilde yorumlamalıdır. Bunun, gözlemlenen herhangi bir ilişkinin veya araçlar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği anlamına geldiğini bilmelidirler. Gerçek bir sıfır hipotezi reddederek tip 1 hata yapılmadığından emin olmak için lisansüstü öğrencinin sonuçları gözden geçirmesi faydalı olacaktır. Öte yandan, bulgularını yorumlayan öğrenciler, yanlış bir sıfır reddedilmezse, tip 2 hata yapılacağını bilmelidir. Sonuç olarak, lisansüstü öğrenciler, sonuçlarını uygun şekilde çeşitli çizelge ve grafikler kullanarak sunmanın faydalarını bilmeli ve her bir şeklin, üniversitenin standardına veya önerilen referans stiline göre başlıklandırılması gerekir.

Nicel araştırma yapmayı düşünen öğrenciler, pozitivizmin ilkelerine katılıp katılmadıkları konusunda kendi kendilerine düşünmelidir. İstatistik analizinin insan davranışıyla ilişkili ve nedensel faktörlerin anlaşılmasını sağlayabileceği inancı olan pozitivizm bilgisi esastır. Öğrenci, bazı klasik sosyologların, insan davranışının nedenlerinin bireysel üyelerde değil toplumda devam eden olaylarda bulunabileceğine inandıklarını dikkate almalıdır. Örneğin öğrenci, sosyolojinin kurucu babalarından birinin intihar oranlarının toplumdaki entegrasyon ve düzenleme veya kontrol düzeylerine göre dalgalandığını savunduğunu açıklayabilmelidir. Yetkin bir yüksek lisans öğrencisi, nicel bir çalışmanın geçerlilik ve güvenirliği elde etmek için problem tanımlama, literatür araştırması ve eleştirel yazma gerektirdiğini bilmelidir. Varsayımlar bilgisine hakimiyet, araştırma tasarımı bilgisi, ölçüm ve veri analizini entegre etme bilgisi, ölçüm seviyeleri bilgisi ve veri yorumlama bilgisinin, yüksek lisans derecesine ulaşmak için nicel araştırmanın başarılı bir şekilde tamamlanması için paha biçilemez olduğu tartışılabilir.

Bir yorum bırakın